Pravidlá akcie Cashback Siemens kávovary

Úplné pravidlá Marketingovej akcie „CASHBACK na plnoautomatické a zabudovateľné kávovary Siemens“

Slovenská republika

Účelom tohto dokumentu je úplné a jasné znenie pravidiel Marketingovej akcie „Cashback na plnoautomatické a zabudovateľné kávovary Siemens“ (ďalej len „Marketingová akcia“ alebo „Akcia“). Tieto pravidlá môžu byť menené iba formou písomných dodatkov k tomuto dokumentu. „Cashback“ na účely tejto Akcie znamená dodatočné poskytnutie zľavy z ceny akčného výrobku, a to výlučne za podmienok uvedených v týchto pravidlách.

1. Usporiadateľ a organizátor
Usporiadateľom Akcie je spoločnosť BSH domácí spotřebiče s. r. o., so sídlom Praha 5, Radlická 350/107c, PSČ 158 00,

IČO: 25126954, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 51947 (ďalej len „usporiadateľ“). Organizátorom Akcie je spoločnosť Revolta s. r. o., so sídlom Praha 7 – Holešovice, Dukelských hrdinů 972/20, PSČ 170 00,

IČO: 27167518, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 101439 (ďalej len „organizátor“). 2. Termín a miesto konania Akcie:

Akcia prebieha v termíne od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021 (ďalej len „čas konania”) v kamenných a internetových predajniach so sídlom v Slovenskej republike, resp. prevádzkovatelia týchto predajní majú sídlo na území Slovenskej republiky (ďalej len „miesto konania Akcie”). Registrácia je možná v termíne od 1. 5. 2021 do 15. 7. 2021, v prípade nákupu akčných výrobkov v kuchynskom štúdiu do 31. 10. 2021 (viď bod 4. b).

Tieto pravidlá upravujú podmienky Akcie určené pre spotrebiteľov na území Slovenskej republiky.

3. Účastník:

Účastníkom sa môže stať iba fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá nie je platcom DPH podľa osobitného predpisu, má trvalý pobyt a doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky (ďalej len „účastník“).

Z účasti v Akcii sú vylúčení zamestnanci usporiadateľa a organizátora, ako aj osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov („Občiansky zákonník“). V prípade, že sa účastníkom stane osoba, ktorá je zamestnancom uvedenej spoločnosti, alebo osoba im blízka, bude z účasti v Akcii vylúčená dodatočne. Rovnako tak z účasti v Akcii bude vylúčený účastník v prípade, že organizátor zistí alebo bude mať dôvodné podozrenie na spáchanie podvodného alebo nekalého konania zo strany účastníka či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k účasti v Akcii.

Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v Akcii alebo konajú v rozpore s pravidlami Akcie, nebudú do Akcie zaradené alebo budú z Akcie vylúčené. Aj keď takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie cashbacku, napr. v dôsledku nepravdivých informácií, ktoré poskytla, nestáva sa účastníkom a nemá nárok na cashback.

4. Účasť v Akcii:

Účastník sa do Akcie zapojí tak, že splní všetky nasledujúce podmienky:

  1. a)  Účastník si zakúpi počas konania Akcie od 1. 5. 2021 do 30. 6. 2021 a v mieste konania jeden z produktov uvedených v článku 5.1 týchto pravidiel t. j. kávovar značky Siemens (ďalej len „akčný výrobok“), pričom za nákup akčného výrobku (ďalej len „akčný nákup“) bude účastníkovi od príslušného predajcu vystavený pokladničný blok alebo faktúra (daňový doklad), s ktorým sa môže zaregistrovať do tejto Akcie (ďalej len „účtenka“) podľa týchto pravidiel. Akcia sa týka iba nákupu nových produktov (Akcia sa nevzťahuje na použité, vrátené alebo opravené výrobky, prípadne výrobky predávané v Akcii „rozbalené“).
  2. b)  Účastník počas konania Akcie navštívi webové stránky Akcie www.akcie-cashback.sk (ďalej len „akčný web“), kde prostredníctvom na to určeného registračného formulára (ďalej len „registračný formulár“) splní všetky nasledujúce podmienky:

page1image63744320

c)

1.Účastník vyplní svoje kontaktné údaje v rozsahu meno, priezvisko, doručovacia adresa, telefón, e-mail a uvedie model akčného výrobku (modelové označenie výrobku je kombináciou písmen a čísel uvedených na obale výrobku), výrobné číslo výrobku, bankový účet vedený v Slovenskej republike a názov predajne, v ktorej si zakúpil akčný výrobok; a

2.Účastník udelí prostredníctvom zaškrtávacieho políčka súhlas s pravidlami tejto Akcie a so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu, ktorý vyplýva z týchto pravidiel; a

3.Účastník nahrá naskenovanú alebo inak odfotenú akčnú účtenku, ktorá preukazuje riadne a včasné vykonanie akčného nákupu vo formáte PDF, JPG alebo GIF s maximálnou veľkosťou do 2 MB;

4.V prípade nákupu akčných výrobkov v kuchynskom štúdiu (CT636LES6, CT836LEB6) v rámci realizácie kuchynskej linky nahrá dátový súbor s naskenovanou alebo sfotenou objednávkou vystavenou kuchynským štúdiom. Objednávka musí být vykonaná počas konania Akcie. V tomto prípade je nutné následne doložiť dodanie spotrebičov ďalším dokladom – akčnou účtenkou, a to zaslaním naskenové účtenky na email info@akce-cashback.cz bezprostredne po jej vystavení kuchynským štúdiom, najneskôr do 31.10. 2021.

a celý takto vyplnený registračný formulár úspešne odošle organizátorovi prostredníctvom na to určeného tlačidla „odoslať“ (ďalej len „registrácia“).

Účastník si ponechá svoju akčnú účtenku potvrdzujúcu nákup akčného výrobku, ktorú použije ako doklad pre prípadné overenie nároku na uplatnenie cashbacku.

  1. d)  Na účely Akcie sa dá akceptovať iba elektronicky vystavená akčná účtenka (nie je možné uznať ručne vystavenú akčnú účtenku), preukazujúca vykonanie akčného nákupu počas trvania Akcie a na mieste konania Akcie, a to preukázateľne skôr, než účastník dostane informatívny e-mail od organizátora Akcie.
  2. e)  Do Akcie budú zaradení iba tí účastníci, ktorí splnia všetky vyššie stanovené podmienky Akcie a budú postupovať v súlade s pokynmi uvedenými v týchto pravidlách. Organizátor Akcie má právo záverečného posúdenia splnenia stanovených podmienok Akcie jednotlivými účastníkmi.
  3. f)  Spotrebiteľ sa môže vyššie popísaným spôsobom zapojiť do Akcie a stať sa účastníkom na základe nákupu akčného výrobku a splnenia ďalších podmienok podľa týchto pravidiel. Pokiaľ si účastník zakúpi viac akčných výrobkov v rámci jedného akčného nákupu (a teda disponuje vo vzťahu k viacerým akčným výrobkom jedinou akčnou účtenkou), nahráva do registračného formulára iba túto jedinú akčnú účtenku. Pokiaľ si účastník zakúpil viac akčných výrobkov prostredníctvom niekoľkých samostatných akčných nákupov a disponuje viacerými akčnými účtenkami dokumentujúcimi takéto akčné nákupy, nahrá tieto akčné účtenky vždy v rámci samostatných registrácií, v rámci ktorých je povinný vyplniť tie isté registračné údaje. Organizátor si súčasne vyhradzuje právo celkom vyradiť z akcie účastníka, ktorý vykoná registráciu v rozpore s týmto čl. 4 pravidiel Akcie, prípadne vykoná viac registrácií založených na jednej akčnej účtenke za účelom podvodu.
  4. g)  Organizátor si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku účastníka na účasť v Akcii či na cashback od každého účastníka originál akčnej účtenky, prípadne ďalšie nevyhnutné doklady za účelom overenie údajov uvedených účastníkom v registračnom formulári, ako aj predloženie akčného výrobku, ktorý obsahuje výrobné číslo registrované účastníkom podľa článku 4.1b) týchto pravidiel, z dôvodu zakúpenia ktorého sa účastník zúčastňuje v Akcii. Pokiaľ účastník nepredloží na výzvu organizátorovi akčnú účtenku spĺňajúcu podmienky podľa týchto pravidiel, ďalšie nevyhnutné doklady v zmysle tohto článku, či zodpovedajúci akčný výrobok, bude z Akcie vyradený a na cashback mu nevzniká nárok. Pokiaľ účastník odstúpi od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je akčný výrobok, nárok na vyplatenie cashbacku mu zaniká a účastník je povinný cashback vrátiť pri vrátení akčného výrobku.

5. Účastník a výška cashbacku:

Účastníkom sa stáva každý účastník Akcie (spotrebiteľ), ktorý si počas konania Akcie a v mieste konania zakúpi akčný výrobok, vykoná registráciu a splní všetky podmienky tejto Akcie. Výška cashbacku závisí od modelu zakúpeného akčného výrobku, a to nasledovne:

casback akcia siemens kávovary inspiredesign poprad page2image63814464 page2image63590912 page2image63588608 page2image63624064 page2image63625216 page2image63629824page2image63558144 page2image63558528 page2image63558720 page2image63557952 page2image63553728 page2image63558336 page2image63557568page2image63558912 page2image63559104 page2image63559488

Účastník bude organizátorom kontaktovaný na telefónnom čísle alebo prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol v registračnom formulári, a to obratom po vyhodnotení jeho nároku na cashback. V prípade neúplného vyplnenia registračného formuláru bude účastník vyzvaný organizátorom e-mailom alebo telefonicky na doplnenie chýbajúcich údajov, ktoré musí účastník do desiatich

(10) kalendárnych dní poskytnúť organizátorovi naspäť. Usporiadateľ a organizátor vyhlasujú, že číslo bankového účtu účastníka bude použité výhradne na účely výplaty cashbacku a overenie nároku účastníka na cashback v súlade s článkom 4.1 písm. b) bod 1 týchto pravidiel.

Výška cashbacku bude účastníkovi zaslaná na bankový účet, ktorý účastník uviedol v registračnom formulári, a to najneskôr do 30 dní odo dňa schválenia registrácie.

V prípade, že sa usporiadateľovi nepodarí účastníka opakovane kontaktovať najneskôr do 7 kalendárnych dní po skončení Akcie, či účastník na výzvu nepredloží originál akčnej účtenky a rovnako doklad o dodaní akčného výrobku, zaniká nárok účastníka na získanie cashbacku.

6. Spracúvanie osobných údajov a osobnostné práva

Odoslaním registračného formulára vyjadruje účastník súhlas s pravidlami Akcie, ktoré sa zaväzuje plne dodržiavať a v súlade s čl. 4.1 písm. b) bod 2 súhlasí so spracovaním osobných údajov.

Spracúvanie osobných údajov na účely Akcie:

Odoslaním registračného formulára berie účastník na vedomie, že na účely tejto Akcie je nevyhnutné spracúvať osobné údaje účastníkov podľa týchto podmienok. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné pre organizáciu, vyhodnotenie, kontrolu a dodržiavania pravidiel Akcie. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely účasti v Akcii je súhlas so spracúvaním osobných údajov účastníka. Súhlas je nevyhnutný pre možnosť účasti v Akcii. Súhlas je možné kedykoľvek odvolať, avšak účasť účastníka bude v rámci Akcie ukončená. Osobné údaje sú uchovávané zabezpečene v elektronickej podobe, pričom spracúvanie prebieha ručne.

Správcom osobných údajov je usporiadateľ. Spracovateľom osobných údajov je organizátor Akcie.
Účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie realizácie, organizácia, vedenie a vyhodnotenie Akcie a následná kontrola

a vrátenie peňazí.

Osobné údaje účastníkov uvedené v registračnom formulári budú uchované v databáze usporiadateľa počas obdobia nevyhnutne potrebného na plnenie tejto zmluvy a následnú ochranu práv a právom chránených záujmov usporiadateľa a organizátora. Na vyššie uvedený účel budú osobné údaje účastníkov spracúvané v rozsahu údajov potrebných na vyplnenie registračného formulára podľa článku 4.1 b) bod 1 týchto pravidiel (a to najmä meno, priezvisko, kontaktná adresa, telefónne číslo, e-mail, číslo účtu, model a výrobné číslo spotrebiča), vrátane a ďalej dátum a čas registrácie.

Osobné údaje môžu okrem prevádzkovateľa spracúvať ako sprostredkovatelia marketingové spoločnosti poverené prevádzkovateľom, a to spôsobom bežným pre zaisťovanie Akcie a akcií podobného typu, doručovateľské spoločnosti, dodávatelia IT služieb, účtovní, daňoví a právni poradcovia.

Poučenie o právach:

Bližšie informácie o svojich právach nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.
Účastník je oprávnený obrátiť sa na prevádzkovateľa s akoukoľvek otázkou v súvislosti so spracúvaním osobných údajov alebo

uplatnením niektorého práva prostredníctvom elektronickej pošty na adresu: Data-Protection-CZ@bshg.com.

7. Záverečné ustanovenia

Usporiadateľ ani organizátor nezodpovedajú za priame či nepriame škody v súvislosti s účasťou v Akcii. Usporiadateľ ani organizátor nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s prijatím cashbacku.

Cashback nie je možné plniť iným spôsobom ako spôsobom podľa týchto pravidiel.

Usporiadateľ a organizátor si vyhradzujú právo bez udania dôvodu vylúčiť účastníka, ktorého správanie vykazuje známky nekalého alebo podvodného konania, alebo iného konania v rozpore s dobrými mravmi.

Usporiadateľ ani organizátor neručia za akékoľvek technické problémy v súvislosti s účasťou v Akcii. Vymáhanie účasti v Akcii súdnou cestou je vylúčené.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo Akciu skrátiť, prerušiť alebo zrušiť či zmeniť jej pravidlá na základe jednostranného rozhodnutia usporiadateľa spôsobom podľa článku 7.6 týchto pravidiel. Cashback, ktorý nebolo možné v rámci Akcie prideliť účastníkovi alebo zaslať účastníkovi prepadá v prospech usporiadateľa na ďalšie marketingové účely.

Akékoľvek zmeny týchto pravidiel budú vykonané vždy písomne vo forme dodatku a zverejnené na: www.akcie-cashback.sk Účinnosť zmeny pravidiel nastáva okamihom jej zverejnenia podľa predchádzajúcej vety.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo konečného posúdenia splnenia či nesplnenia podmienok stanovených na získanie cashbacku v rámci Akcie. Usporiadateľ ani organizátor týmto nepreberá voči účastníkom žiadne iné záväzky a účastníci nemajú nárok na akékoľvek iné plnenia zo strany usporiadateľa alebo organizátora okrem plnení výslovne uvedených v týchto pravidlách.

Účasťou v Akcii prejavuje každý účastník svoj súhlas s pravidlami a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať. Úplné znenie pravidiel je tiež k dispozícii na: www.akcie- cashback.sk

V Prahe, dňa 1. 5. 2021